علی شریعتی

آدمی می تواند خود را بکشد،اما نمی تواند
تصمیم بگیرد که نفهمد

آگاه باشیم تا با اشباع علمی،خود را از نظر فکری
اشباع یافته احساس نکنیم

وقتی زور جامه تقوا می پوشد فجیع ترین
شکل تاریخ بوجود میآید .

به پذیر آنچه را که پذیرفتنی نیست
مومن شدن، عین خریت است

کسانیکه تن به هر ذلتی می دهند تا زنده بمانند
مرده های خاموش و پلید تاریخ اند

وقتی در صحنه ی حق وباطل نیستی
هر کجا خواهی باش ، چه به نماز ایستاده باشی
چه به شراب ،هر دو یکی است

قناعت یعنی " آزاد شدن از زیر اسارت مصرفهای
تحمیلی و مصنوعی "نه به کم ساختن و
فقر پرستی که این خود ذلت است

دعا هرگز جانشین وظیفه نمی شود

-------------------------------------------

(دکتر علی شریعتی)

/ 0 نظر / 14 بازدید