ماه مهر ماه شکوفه ها

می توان در سایه آموختن                            گنج عشق  جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختیم                           پس، سویدای سواد  آموختیم

از پدر گر قالب تن یافتیم                               از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو                       چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما                            ای به طوفان جهالت نوح  ما

یک پدر بخشنده آب و گل است                    یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین                         آنکه دین آموزد و علم  یقین

مرحوم استاد حسین شهریار  

   اول از همه معلمهای ابتداییم:

   سال تحصیلی               معلم               نام دبستان

    1372-1373          خانم عرب پور        شهید چمران قزوین

    1373-1374          خانم موسوی        شهید چمران قزوین 

    1374-1375          خانم موسوی        شهید چمران قزوین

    1375-1376          خانم رضایی          شهید چمران قزوین

    1376-1377          خانم خانی           شهید چمران قزوین

و از خدای بزرگ برای استاد مرحوم ملک محسن احمدی که زحمات زیادی برای بنده کشیدن به فراخور شغلشان که شغل انبیا است ، انشاالله جایگاهی در کنار انبیا در بهشت برین داشته باشند.

/ 0 نظر / 20 بازدید