اسم شما به ژاپنی چی میشه ؟!

اسم من ( DAVOOD MOHAMMADI ) به ژاپنی TekaRumoMote RinmoRikarinRinkaTeki میشه . طبق این قاعده اسم خودتون رو به ژاپنی پیدا کنید :

A : ka -  B:tu  -  C : mi   -   D:te - E:ku

F:lu - G:ji - H:ri - I:ki - J:zu -

K:me - L:ta - M:rin - N:to - O:mo -

P:no - Q:ke - R:shi - S:ari - T:s

U:do - V:ru - W:mei - X:na - Y:fu - Z:zi

/ 1 نظر / 89 بازدید