ارتقاء IOS با استفاده از TFTP

برای مشاهده content مربوط به این flash از فرمان show flash استفاده می شود.دسته دوم flash ها ملقب به PCMCIA Flash است که به صورت card بر روی روتر نصب می شود. برای مشاهده content مربوط به این نوع flash از دستور های show slot0 و یا show slot1 استفاده می گردد. اگر که حجم Flash برای Upgrade کردن کافی نیست ، حتما باید که IOS قبلی و یا فایل های غیر مورد نیاز را از روی آن حذف کرد تا فضای لازم برای انتقال IOS جدید فراهم بشود. اما هیچ وقت IOS قبلی در حال استفاده خودتان را بادستور های format ،  erase و یا delete باید نکنید. زمانی که شما شروع به copy کردن IOS جدید کنید در prompt از شما سوال پرسیده خواهد شد که آیا قصد پاک کردن IOS قبلی را دارید یا خیر. اگر که فضای کافی برای copy کردن هر دو flash دارید ، هر رو را نگاه دارید و با فرمان boot system اولویت ها در استفاده از IOS مشخص کنید. برای مشاهده اینکه کدام IOS در زمان boot مورد استفاده قرار گرفته است از فرمان show version می توان استفاده کرد.

اگر که نوع flash شما Class B است ( کلا در Cisco سه مدل flash کلاس های A ، B  و C موجود است که هر کدام دارای قابلیت های مختلفی می باشند) و شما بیشتر از یک bank دارید ، آنرا partition کنید و هر IOS را در یک partition قرار دهید. و نکته آخر اینکه اصولا سعی کنید که نام IOS را تغییر ندهید.ضمنا سعی کنید که قبل از هر upgrade حتما از configuration پشتیبان تهیه کنید. برای مشاهده فضای خالی Flash می توان از سه فرمان show version ، show file system و dir استفاده کرد. بهترین گزینه برای upgrade کردن IOS استفاده از Console است ، لذا سعی کنید که در صورت امکان از این روش استفاده کنید.

 ارتقاء IOS ها در روتر های با Internal Flash

RTR-LAB-7200#copy tftp flash

Address or name of remote host []? 192.168.1.2

Source filename []?c7200-js-mz.124-3.bin

Destination filename []?c7200-js-mz.124-3.bin

Erase flash: before copying? [confirm]

Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm]y

Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeee ...erased

Erase of flash: complete

Loading c7200-js-mz.124-3.binfrom 192.168.1.2 (via Ethernet0/0): !!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - xxxxx/yyyyyyy bytes]

 

Verifying checksum... OK (0xAC8A)

xxxxxx bytes copied in xx.xx secs (yyyy bytes/sec)

RTR-LAB-7200(config)#no boot system

RTR-LAB-7200(config)#boot system flash c7200-js-mz.124-3.bin

RTR-LAB-7200#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y

Building configuration...

[OK]

Proceed with reload? [confirm]y

RTR-LAB-7200(config)#show ver | in System image

System image file is "flash: c7200-js-mz.124-3.bin"
/ 0 نظر / 108 بازدید